Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy diamentyjarczewska dostępny pod adresem internetowym diamentyjarczewska.pl, prowadzony jest przez Kamila Jarczewska prowadzącego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Luxury Diamond Boutique, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 

 NIP 5833467977,  REGON 524135786

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Luxury Diamond Boutique, ul. Węglarska 1 80-834 Gdańsk,  NIP 5833467977,  REGON 524135786

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym amberheart.pl
 2. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 5. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie biżuteria/wyrób będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Gdańsk, Węglarska 1
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: diamenty@jarczewska.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 502 422 315
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 61 1160 2202 0000 0005 5979 9413
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00-21:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Podać dane, takie jak: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane karty kredytowej, dane karty debetowej.
 2. Wybrać Produkt gotowy będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Złożyć zamówienie bez rejestracji (Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa – InPost paczkomat, Poczta Polska, Pocztex
 3. Przesyłka kurierska – INPOST, DHL,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Gdańsk, Węglarska ¼.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze gotówką,
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (przelew bankowy),
 8. Płatności elektroniczne odbywające się za pośrednictwem serwisu Przelewy 24,
 9. Płatność kartą płatniczą.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 dni kalendarzowych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. a) Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

12. Rodzaje dostaw (wysyłek) Produktów do Klienta:

– kurier DHL,

– kurier InPost,

-paczkomat InPost,

– Odbiór osobisty,

– Darmowa dostawa powyżej 199 zł.

13.Sprzedawca do przesyłki zawsze dołącza dowód zakupu w postaci paragonu.

14. Czas realizacji zamówienia
– każdy towar w przypadku płatności online lub przelewem wysyłamy tuż po zaksięgowaniu pieniędzy na Naszym koncie.
– Przesyłki na terenie Polski są dostarczane przez firmy kurierskie: czas dostawy zależy od przewoźnika; zazwyczaj to zajmuje maksymalnie do 3 dni roboczych.

-Przesyłki poza Polską są dostarczane przez firmy kurierskie – czas dostawy zależy od przewoźnika; zazwyczaj to zajmuje maksymalnie do 4 dni roboczych.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, koszty tylko i wyłącznie za zakupiony Produkt na Stronie.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument korzystający z ochrony konsumenckiej pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu zamówionych produktów np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

 8. Umowy, w której przedmiotem świadczenia  jest rzecz nieprefabrykowana, wytwarzana według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego  z ochrony konsumenckiej lub służąca do zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb.

  • Konsument jest zobowiązany do zwrotu produktu pocztą lub kurierem jako PACZKA (nie jako list).
  • Konsument korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

1. Postawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

8. ZWROT NALEŻNOŚCI

 • Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu należności w ciągu 14 dni, gdy:

  • konsument przystąpi do odstąpienia od umowy/zwrot zamówionych produktów,
  • obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku uznania reklamacji.

Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy w tym terminie do Sprzedawcy nie dotrze zwracany przez Klienta Produkt.

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient zaproponował bądź zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 • Sprzedawca zastrzega, że przekazanie przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego lub opóźnione przekazanie ich do Sprzedawcy może skutkować brakiem zwrotu należności lub opóźnieniem. W takiej sytuacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Niezależnie od tego, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

9. Reklamacje wynikające z niewłaściwego użytkowania Produktów mogą zostać nieuwzględnione przez Sprzedawcę.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Więcej w zakładce „Polityka prywatności”

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.diamentyjarczewska.pl/regulamin oraz w Siedzibie Sklepu. Regulamin, na żądanie klienta, zostanie mu nieodpłatnie przekazy w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres email.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin ma zastosowanie od dnia 03.08.2022 r

pl_PLPolish